Overslaan en naar de inhoud gaan
Printer Friendly, PDF & Email

Statuten

Actualisatie overeenkomstig artikel 11 van de statuten d.d. 27.11.2010 (gewijzigd door de algemene vergadering d.d. 21.04.2012), 

door de algemene vergadering d.d. 08.05.2019

 

TITEL I : NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

Artikel 1 – Naam

De vereniging wordt genoemd: Reuzen in Vlaanderen vzw, afgekort RIV vzw

 

Artikel 2 – Zetel

De zetel van de vereniging is gevestigd te 2500 Lier, Volmolenstraat 12, en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Mechelen. De plaats van vestiging kan door de beslissing van de algemene vergadering naar iedere andere plaats worden overgebracht. Iedere wijziging van de vestiging moet binnen de maand gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

 

Artikel 3 – Doel

Reuzen in Vlaanderen vzw is opgericht met als doel het promoten en bevorderen van de reuzencultuur in Vlaanderen en Brussel door:

 • Het inventariseren van de bestaande en verdwenen reuzen in Vlaanderen en Brussel.
 • Het verspreiden van alle kennis betreffende de reuzen in Vlaanderen en Brussel via alle bestaande communicatiekanalen, zoals daar zijn: een interactieve website, het digitaal of in print publiceren van boeken, artikels, nieuwsbrieven, …
 • Het organiseren en/of ondersteunen van congressen, studiedagen, bijeenkomsten voor reuzengilden en -verenigingen en geïnteresseerden daarbuiten.
 • Het bevorderen van onderzoek en documentatie inzake reuzencultuur.
 • Het bevorderen van de kennis over behoud en beheer.
 • Het bevorderen van de kennis over tradities en gebruiken.
 • Het aanmoedigen van de bouw van nieuwe reuzen.
 • Het organiseren en/of ondersteunen van evenementen met reuzen in Vlaanderen en Brussel.
 • Het bevorderen van de contacten tussen de reuzengilden en -verenigingen onderling en de organisatoren van reuzenstoeten in Vlaanderen, Brussel, Wallonië en het buitenland.
 • Het adviseren van de bevoegde overheden (lokaal, regionaal, nationaal, Europees) met betrekking tot alle aspecten verbonden aan de reuzencultuur in Vlaanderen en Brussel.

 

 • Het oprichten van provinciale afdelingen in de vijf Vlaamse provincies inclusief Brussel die,

als onderdeel van Reuzen in Vlaanderen vzw en werkend binnen de rechtspersoon van Reuzen in Vlaanderen vzw, elk binnen de grenzen van hun provincie acties kunnen ontwikkelen ter realisatie van de doelstellingen van Reuzen in Vlaanderen vzw.

Reuzen in Vlaanderen vzw  mag alle handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij kan onder meer medewerking verlenen aan en belang stellen in elk gelijkaardig doel als het hare.

 

Artikel 4 – Duur

De duur van de vereniging is onbeperkt. Ze kan te allen tijde ontbonden worden.

 TITEL II   – DE LEDEN    

Artikel 5 – Aantal

Het aantal leden is onbeperkt maar moet tenminste drie (3) bedragen.

 

Artikel 6 – Leden

Reuzen in Vlaanderen vzw bestaat uit effectieve leden, toegetreden leden en ereleden, zowel natuurlijke personen, rechtspersonen als feitelijke verenigingen.

Het lidmaatschap van personen die een rechtspersoon of feitelijke vereniging vertegenwoordigen moet gestaafd worden door een schriftelijke mandaatstelling van deze personen door de  betrokken rechtspersonen of feitelijke vereniging.

Het verzoek van een kandidaat-effectief of toegetreden lid moet schriftelijk worden ingediend bij de raad van bestuur. Om effectief of toegetreden  lid te worden moet men de statuten (indien bestaande ook het intern reglement) aanvaarden en de vastgestelde jaarlijkse ledenbijdrage betalen. Elk lid is verplicht de belangen van de vereniging na te streven.

Bij wijziging(en) van de in het ledenregister opgenomen gegevens zal het betrokken lid de wijziging(en) onmiddellijk meedelen aan de raad van bestuur.

De algemene vergadering beslist over de aanvaarding van elk kandidaat-lid als lid op voorstel van de raad van bestuur zoals verder bepaald in artikel 7, 8 en 9 van deze statuten.

 

Artikel 7 – Effectieve leden

De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve  leden. De effectieve leden zijn diegenen wier naam als effectief lid is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk.

Effectieve leden zijn:

-de provinciale voorzitters in functie,

-de leden die als effectief lid door de algemene vergadering aanvaard zijn en voldoen aan de toetredingscriteria vermeld in artikel 6 van deze statuten.

Effectieve leden kunnen aanvaard worden omwille van hun binding met een reuzenvereniging of -evenement, hun professionele professie of hun expertise in het maatschappelijk-socio-culturele veld in het algemeen of de reuzencultuur in het bijzonder.

 

Artikel 8  – Toegetreden leden

Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging, wonende of gevestigd in Vlaanderen of Brussel, eigenaar of beheerder is van minstens één reus of reuzin, reuzenevenementen organiseert in Vlaanderen of Brussel en voldoet aan de toetredingscriteria vermeld in artikel 6 van deze statuten is toegetreden lid van Reuzen in Vlaanderen vzw en wordt als dusdanig in het ledenregister ingeschreven.

Toegetreden leden hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. Toegetreden leden kunnen op hun vraag en mits toestemming van de raad van bestuur of op uitnodiging van de raad van bestuur met een raadgevende stem de algemene vergadering bijwonen. Toegetreden leden hebben stemrecht op de algemene vergadering van de provinciale afdeling waartoe zij behoren. De rechten en verplichtingen van de toegetreden leden worden ingeschreven in een, indien bestaande, intern reglement.

 

 Artikel 9 – Ereleden

Reuzen in Vlaanderen vzw kan aan andere personen van binnen en buiten België een erelidmaatschap toekennen op basis van hun verdiensten die kaderen binnen de doelstellingen van de vereniging en dit op voorstel van de raad van bestuur of de algemene vergadering

Ereleden zijn ook niet gehouden de jaarlijkse ledenbijdrage te betalen.

 

Artikel 10 – Ledenbijdrage

Jaarlijks bepaalt de raad van bestuur de ledenbijdrage voor het daaropvolgende werkjaar.

 

Artikel 11 - Uittredingsmodaliteiten

De hoedanigheid van lid (effectief, toegetreden of erelid) gaat verloren door:

a. vrijwillig ontslag, dat schriftelijk aan de voorzitter van de raad van bestuur ter kennis wordt meegedeeld en dat te allen tijde kan gebeuren,

b. overlijden of rechtsonbekwaamheid van een lid-natuurlijk persoon,

c. de ontbinding, fusie, splitsing of faillissement van een lid-rechtspersoon of lid-feitelijke vereniging,

d. uitsluiting zoals bepaald in artikel 12 van deze statuten,

e. niet-betaling van de jaarlijkse ledenbijdrage. Het lidmaatschap van de leden die hun lidgeld voor het lopende jaar niet betaald hebben binnen de door de raad van bestuur vastgestelde termijn, wordt opgeschort na een schriftelijke aanmaning tot betaling, binnen de maand na deze aanmaning. Leden die hun ledenbijdrage niet betalen na de regularisatietermijn van een maand na aanmaning, worden als ontslagnemend beschouwd.

Een uittredend lid, zijn rechtsopvolgers en/of rechthebbenden hebben geen deel in het vermogen van de vereniging. Het kan derhalve nooit teruggave van gestorte bijdragen of vergoeding voor gedane inbrengsten, noch inzage van de rekeningen of een boedelbeschrijving vorderen, noch zegels laten leggen.

 

Artikel 12 – Uitsluitingsmodaliteiten

Tot de uitsluiting van een effectief, toegetreden of erelid kan slechts door de algemene vergadering worden beslist. De beslissing moet niet gemotiveerd worden. Hiertoe is een aanwezigheid of vertegenwoordiging van twee derden (2/3) van de leden vereist en een beslissing, genomen met een  meerderheid van twee derden (2/3) van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Wordt het aanwezigheidsquorum niet bereikt dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, waarop de algemene vergadering een beslissing zal nemen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden. Deze tweede vergadering mag niet binnen vijftien (15) kalenderdagen, volgend op de eerste vergadering, worden gehouden. Het voorstel tot uitsluiting van een lid moet op de dagorde van de vergadering vermeld zijn.

De raad van bestuur kan de leden, die zich aan een zware overtreding van de statuten of van de normen van eer en welvoeglijkheid schuldig hebben gemaakt, schorsen tot aan de beslissing van de algemene vergadering. Een uitgesloten lid, zijn rechtsopvolgers en/of rechthebbenden hebben geen deel in het vermogen van de vereniging. Het kan derhalve nooit teruggave van gestorte bijdragen of vergoeding voor gedane inbrengsten, noch inzage van de rekeningen of een boedelbeschrijving vorderen, noch zegels laten leggen.

 ARTIKEL 13 – Overleden lid

Aangezien leden geen deel hebben in het vermogen van de vereniging kunnen de rechtsopvolgers en/of de rechthebbenden van een overleden lid nooit teruggave van gestorte bijdragen of vergoeding voor gedane inbrengsten, noch inzage van de rekeningen of een boedelbeschrijving vorderen, noch zegels laten leggen.

 

TITEL III - DE RAAD VAN BESTUUR

 

ARTIKEL 14 - Bevoegdheden van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is een collegiaal orgaan dat bijeenkomt telkens wanneer dit vereist is in het belang van de vereniging. De raad van bestuur bestuurt, vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging, zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Hij treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen, en beslist over het al of niet aanwenden van rechtsmiddelen. Hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van bestuur en van beschikking. Zo onder meer is hij bevoegd voor het verwerven of het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen, voor het hypothekeren en het opheffen van hypotheken, voor het afsluiten van leningen of uitlenen, voor om het even welke termijn, voor alle handels- en bankverrichtingen, Hij kan alle daden verrichten en rechtshandelingen stellen die hij nuttig acht voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging.

 

In uitvoering van artikel 6 kan hij een kandidaat-lid aan de algemene vergadering voorstellen. Hiertoe is een aanwezigheid van twee derden ( 2/3) van de bestuurders vereist en een beslissing, genomen met een meerderheid van twee derden ( 2/3 ) van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders Alle bevoegdheden, die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de algemene vergadering, worden uitgeoefend door de raad van bestuur.

 

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vereniging toevertrouwen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders of leden van de vereniging, met het gebruik van de maatschappelijke handtekening. Ingeval het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd aan meerdere personen zal de benoemingsakte de wijze bepalen waarop zij over de maatschappelijke handtekening beschikken. Voor alle door de raad van bestuur genomen beslissingen, die buiten het dagelijks bestuur vallen, is de handtekening van twee bestuurders of van de gedelegeerd-bestuurder, alleen handelend, vereist en voldoende opdat de vereniging geldig zou vertegenwoordigd zijn.

 

Er mogen te allen tijde natuurlijke of rechtspersonen worden uitgenodigd omwille van hun specifieke knowhow of vaardigheden om de raad van bestuur bij te staan bij het nemen van beslissingen. Deze personen beschikken niet over enig stemrecht op de raad van bestuur.

 

ARTIKEL 15 - Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, overeenkomstig art. 13, 4° lid, van de wet van 27.07.1921.

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen gedeeltelijk opdragen aan één of meer personen al dan niet bestuurders of leden van de vereniging, die ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college optreden. Deze gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden uit onder de voorwaarden bepaald in de aanstellingsbeslissing. Deze delegatie is op ieder ogenblik herroepbaar.

 

ARTIKEL 16 - Aantal en kwalificatie van de bestuurders.

De raad van bestuur bestaat uit tenminste drie (3) en maximum elf (11) bestuurders.

 

ARTIKEL 17 - Duur bestuursmandaat.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van vijf jaar. Indien het bestuursmandaat voortijdig eindigt door overlijden, vrijwillig ontslag, afzetting of het niet meer vervullen van een lidmaatschapsvoorwaarde, kan door de algemene vergadering in de vervanging van deze bestuurder worden voorzien. Tot zolang in de vervanging van een bestuurder niet is voorzien, oefenen de overige bestuurders de volledige bevoegdheden van de raad van bestuur uit.

 ARTIKEL 18 -  Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Hiertoe is een aanwezigheid of vertegenwoordiging van twee derden (2/3) van de leden vereist en een beslissing genomen met gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Wordt het aanwezigheidsquorum niet bereikt dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, waarop de algemene vergadering een beslissing zal nemen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden. Deze tweede vergadering mag niet binnen vijftien (15) kalenderdagen, volgend op de eerste vergadering, worden gehouden. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. De kosten die zij maken in de uitoefening van hun bestuursmandaat en goedgekeurd zijn door de raad van bestuur worden vergoed. De bestuurders nemen geen persoonlijke verplichtingen op zich aangaande de verbintenissen van de vereniging. De akten aangaande de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen dertig (30) kalenderdagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

 

ARTIKEL 19 - Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders.

Het mandaat van de bestuurder eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door overlijden of door  wettelijke onbekwaamheid. Tot afzetting wordt door de algemene vergadering beslist. Hiertoe is een aanwezigheid of vertegenwoordiging van twee derden (2/3) van de leden vereist en een beslissing, genomen met gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Wordt het aanwezigheidsquorum niet bereikt dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, waarop de algemene vergadering een beslissing zal nemen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden. Deze tweede vergadering mag niet binnen vijftien (15) kalenderdagen, volgend op de eerste vergadering, worden gehouden. Een bestuurder, die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk, met een ter post aangetekend schrijven, bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij door dit ontslag het aantal bestuurders onder het wettelijk bepaald minimum daalt. In dit geval gaat het ontslag pas in uiterlijk op de tweeënzestigste (62) dag te rekenen vanaf de dag waarop de ontslagbrief is betekend, tenzij de algemene vergadering vroeger in de vervanging van de ontslagnemende bestuurder kan voorzien. De raad van bestuur brengt de ontslagnemende bestuurder onverwijld schriftelijk op de hoogte van de daling beneden het wettelijk minimum. De raad van bestuur roept binnen twee (2) maanden volgend op de dag waarop hoger bedoelde ontslagbrief werd betekend, een algemene vergadering bijeen om in de vervanging van de ontslagnemende bestuurder te voorzien. Indien tot vervanging kan worden overgegaan, gaat het ontslag van de ontslagnemende bestuurder in op de dag van de benoeming van de vervangende bestuurder. De ontslagnemend bestuurder zal onverwijld van zijn vervanging in kennis worden gesteld. De akten aangaande de benoeming en de ambtsbeëindiging van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen dertig (30) dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

 

ARTIKEL 20 – Taakinvulling en ambtsbeëindiging van de bestuurders.

De raad van bestuur duidt een gedelegeerd-bestuurder aan die op mandaat van de raad van bestuur overkoepelend aan de provinciale afdelingen, de vereniging kan vertegenwoordigen en bepaalde items uitwerken of opvolgen.  De gedelegeerd-bestuurder is ook verantwoordelijk voor de administratieve bepalingen voorzien in de vigerende regelgeving met betrekking tot de vzw’s.

Hij is tevens de woordvoerder en contactpersoon van Reuzen in Vlaanderen vzw voor punten die het provinciaal niveau overstijgen.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de gedelegeerd-bestuurder of bij afwezigheid door de oudste provinciale voorzitter.

De overige bestuurders krijgen al of niet een coördinerende functie afhankelijk van hun professionele professie of hun expertise in het maatschappelijk-socio-culturele veld in het algemeen of de reuzencultuur in het bijzonder.

De ambtsbeëindiging van deze personen kan geschieden:

a)  op vrijwillige basis, door de gemachtigde zelf, door schriftelijk zijn ontslag in te dienen bij de raad van bestuur;

b)  door afzetting, door de raad van bestuur, bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet binnen zeven (7) kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene. Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur, tijdens zijn vergadering onmiddellijk aansluitend op de algemene vergadering. Hiertoe is de aanwezigheid of de vertegenwoordiging van de meerderheid van de bestuurders vereist en een beslissing, genomen met gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Wordt het aanwezigheidsquorum niet bereikt dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, waarop de raad van bestuur een beslissing zal nemen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. Deze tweede vergadering mag niet binnen vijftien (15) kalenderdagen, volgend op de eerste vergadering, worden gehouden. De akten aangaande de benoeming en de ambtsbeëindiging van de personen, gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig (30) dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

 

ARTIKEL 21- Werking van de raad van bestuur.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

De oproeping gebeurt schriftelijk, bij gewone post of fax of e-mail, ten minste vijftien (15) kalenderdagen op voorhand en vermeldt dag, uur, plaats waar de vergadering gehouden wordt en  agenda. De oproepingsbrief moet ondertekend zijn door de gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders.

 

Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden, tenzij de raad van bestuur, met eenparigheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden beslist het voorgedragen punt aan de agenda toe te voegen. Wanneer de raad van bestuur zich over stukken moet uitspreken, moeten deze bij de oproepingsbrief worden gevoegd.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de gedelegeerd-bestuurder. Bij diens afwezigheid door de oudste aanwezige provinciale voorzitter.

 

De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van de gedelegeerd-bestuurder of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend. Wordt het aanwezigheidsquorum niet bereikt dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, waarop de raad van bestuur een beslissing zal nemen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. Deze tweede vergadering mag niet binnen vijftien (15) kalenderdagen, volgend op de eerste vergadering, worden gehouden.

 

Elke bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Een bestuurder kan evenwel slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen. Een lid-rechtspersoon wiens vertegenwoordiger een bestuurdersmandaat uitoefent kan enkel door die vertegenwoordiger de raad van bestuur bijwonen.

 

Elke bestuurder beschikt slechts over één stem. Een bestuurder, die bij om het even welke aangelegenheid persoonlijk, familiaal, of op enigerlei andere wijze direct of indirect betrokken is of er belangen bij heeft, ontzegt zichzelf het recht om aan de beraadslaging en de beslissing omtrent deze aangelegenheid deel te nemen. Omtrent persoonlijke aangelegenheden wordt steeds bij geheime stemming beslist. De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt. De raad van bestuur treedt als college op.

De beraadslagingen van de raad van bestuur zijn geheim.

 

ARTIKEL 22 – Notulen.

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders en die  gebundeld worden in een daartoe bestemd register. Alle af te leveren uittreksels en alle andere akten worden geldig ondertekend door de gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders.

 

TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING

 

ARTIKEL 23 – Samenstelling,  stemmen, onverenigbaarheden.

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de gedelegeerd-bestuurder of bij diens afwezigheid door de oudst aanwezige bestuurder.

Een lid kan zich door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt slechts over één stem.

Een lid, dat bij om het even welke aangelegenheid persoonlijk, familiaal, of op enigerlei andere wijze direct of indirect betrokken is of er belangen bij heeft, ontzegt zichzelf het recht om aan de beraadslaging en de beslissing omtrent deze aangelegenheid deel te nemen. Omtrent persoonlijke aangelegenheden wordt steeds bij geheime stemming beslist. Er mogen te allen tijde natuurlijke of rechtspersonen worden uitgenodigd omwille van hun specifieke knowhow of vaardigheden om de algemene vergadering bij te staan bij het nemen van beslissingen. Deze personen beschikken niet over enig stemrecht op de algemene vergadering. Leden-rechtspersonen hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen dooréén vertegenwoordiger per rechtspersoon-lid.

 

ARTIKEL 24 – Exclusieve bevoegdheden.

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor: 1. de wijziging van de statuten, 2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders, 3. de benoeming en de afzetting van de accountant belast met de externe controle en het nazicht van de rekeningen, en het bepalen van zijn bezoldiging, 4. de kwijting aan de bestuurders en  accountant belast met de externe controle en het nazicht van de rekeningen, 5. de goedkeuring van de begroting en van de rekening, 6. de vrijwillige ontbinding van de vereniging, 7. de aanvaarding en de uitsluiting van een lid van de vereniging, 8. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk, 9. alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

 

ARTIKEL 25 – Bijeenroeping, -modaliteiten en agenda.

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de gedelegeerd-bestuurder, telkens als de belangen van de vereniging of de wet zulks vereisen. De oproeping gebeurt schriftelijk, bij gewone post of fax of e-mail, ten minste vijftien (15) kalenderdagen op voorhand en vermeldt dag, uur, plaats waar de vergadering gehouden wordt en  agenda door de raad van bestuur opgesteld. De oproepingsbrief moet ondertekend zijn door de gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden, tenzij de algemene vergadering, met eenparigheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden beslist het voorgedragen punt aan de agenda toe te voegen. Wanneer de algemene vergadering zich over stukken moet uitspreken, moeten deze bij de oproepingsbrief worden gevoegd. De algemene vergadering moet tenminste tweemaal per jaar worden bijeengeroepen respectievelijk voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar. Een algemene vergadering moet worden gehouden binnen de zes (6) maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar voor het goedkeuren van de jaarrekeningen en het activiteitenverslag van het afgelopen exploitatiejaar. De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een vijfde (1/5) van de leden hem daartoe een verzoek richt. Dit verzoek moet per aangetekende brief worden overgemaakt. Hierin moeten de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de raad van bestuur verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen binnen vijftien (15) kalenderdagen met op de agenda de gevraagde agendapunten.

 

 

 

 

ARTIKEL 26 – Beslissingsmodaliteiten.

Tenzij door de wet of deze statuten anders voorzien kan slechts geldig worden beslist mits twee derden (2/3) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en de beslissing minstens bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden genomen wordt. Wordt het aanwezigheidsquorum niet bereikt dan zal een tweede  vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, waarop de algemene vergadering een beslissing zal nemen ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden. Deze tweede vergadering mag niet binnen vijftien (15) kalenderdagen, volgend op de eerste vergadering, worden gehouden. Bij staking van stemmen beslist de stem van de gedelegeerd-bestuurder of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.

 

ARTIKEL 27 – Statutenwijziging.

De wijziging van de statuten hoort tot de exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien de wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en mits de hierna vermelde meerderheden. De beslissing tot statutenwijziging is slechts geldig zo minstens twee derden (2/3) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en de beslissing wordt genomen met een meerderheid van minstens twee derden (2/3) van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.

Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, waarop de algemene vergadering geldig tot statutenwijziging kan beslissen ongeacht het aantal leden, aanwezig of vertegenwoordigd, en mits een meerderheid van minstens twee derden (2/3) van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Deze tweede vergadering kan niet binnen vijftien (15) kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts geldig worden beslist zo minstens twee derden (2/3) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en de beslissing wordt genomen met een meerderheid van minstens vier vijfden (4/5) van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, waarop de algemene vergadering geldig kan beslissen ongeacht het aantal leden, aanwezig of vertegenwoordigd, en mits een meerderheid van minstens vier vijfden (4/5) van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Deze tweede vergadering kan niet binnen vijftien (15) kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde statuten na deze wijziging neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen dertig (30) kalenderdagen na de neerlegging dient de wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

 

ARTIKEL 28 – Notulen.

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders en die gebundeld worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door de leden worden ingezien. Alle af te leveren uittreksels en alle andere akten worden geldig ondertekend door de gedelegeerd-bestuurder of door twee (2) bestuurders.

 

TITEL V - REKENINGEN EN BEGROTINGEN

 

ARTIKEL 29 – Rekeningen en begrotingen.

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. De algemene vergadering met betrekking tot de jaarrekeningen en het activiteitenverslag van het afgelopen boekjaar wordt gehouden binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar. De algemene vergadering met betrekking tot de begroting van het komende boekjaar wordt gehouden in de loop van het vierde kwartaal van het lopende jaar.

 

TITEL VI - ONTBINDING EN VEREFFENING

 

ARTIKEL 30 – Ontbinding en vereffening.

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege is de vrijwillige ontbinding de exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering. Tot vrijwillige ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten indien het voorstel daartoe uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering werd vermeld en mits de hierna vermelde meerderheden. De beslissing tot ontbinding van de vereniging is slechts geldig zo minstens twee derden (2/3) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en de beslissing wordt genomen met een meerderheid van minstens vier vijfden (4/5) van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Wordt het aanwezigheidsquorum niet bereikt zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, waarop de algemene vergadering geldig tot de vrijwillige ontbinding kan beslissen ongeacht het aantal leden, aanwezig of vertegenwoordigd, en mits een meerderheid van minstens vier vijfden (4/5) van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Deze tweede vergadering kan niet binnen vijftien (15) kalenderdagen, volgend op de eerste vergadering, worden gehouden. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de vereffeningsvoorwaarden. De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging die hetzelfde doel nastreeft. De algemene vergadering die tot ontbinding besluit, zal de vereniging aanduiden welke vereffeningssaldo zal ontvangen. Bij ontstentenis van een beslissing van de algemene vergadering over de bestemming van het vereffeningssaldo, wordt deze bestemming bepaald door de vereffenaar(s). Bij ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen dertig (30) kalenderdagen na de neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

 

TITEL VII - SLOT

 

ARTIKEL 31 – Slot.

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27.06.1921, gewijzigd door de wetten van 02.05.2002, 16.01.2003 en 22.12.2003, toepasselijk.

 

Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering d.d. 08.05.2019.

 

Stefaan Beyen, bestuurder en voorzitter Reuzen in Vlaanderen, provincie Vlaams-Brabant,

Raymond Verdonck, bestuurder en afgevaardigde provincie Vlaams-Brabant,

Luk Ceulemans, bestuurder en voorzitter Reuzen in Vlaanderen, provincie Antwerpen,

Frank Segers, bestuurder en afgevaardigde provincie Antwerpen,

Micheal Discart, bestuurder en voorzitter Reuzen in Vlaanderen, provincie Limburg,

Julien Maebe, bestuurder en afgevaardigde provincie Limburg,

Koen Vantomme, bestuurder en voorzitter Reuzen in Vlaanderen, provincie West-Vlaanderen,

D’Hondt Freddy, bestuurder en afgevaardigde provincie West-Vlaanderen,

Johan Vencken, bestuurder,

Marcel Veltjen, lid algemene vergadering,

provincie Oost-Vlaanderen, in heroprichting.

 

Reuzen in Vlaanderen vzw, maatschappelijke zetel: Volmolenstraat 12 2500 Lier

ondernemingsnummer: 0836-603.026

RPR Antwerpen, afdeling Mechelen – ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen

email  secretariaat@reuzeninvlaanderen.be  -  website www.reuzeninvlaanderen.be